THE ISLAND

An t-Eilean Muileach, an t-eilean àghmhor,
An t-Eilean grianach mu’n iath an sàile;
Eilean buadhmhor nam fuarbheann àrda;
Nan coilltean uaine, ‘s nan cluaintean fàsail

© 2018 By Alistair Macnaughton.

  • Black Instagram Icon